LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES, ADMINISTRATIVES I DE FUNCIÓ PÚBLICA I ECONÒMIQUES

Exposició de motius

Les lleis usualment anomenades "d'acompanyament dels pressuposts generals" s’han utilitzat fins ara com una barrejadissa de normes de molt diversa naturalesa, provocant una dispersió legislativa que dificultava als ciutadans el seguiment de l'activitat normativa. Fins i tot, les normes incloses en les anomenades "lleis d'acompanyament dels pressuposts", de vegades ni tan sols tenien transcendència econòmica o pressupostària, la qual cosa, evidentment, suposava desvirtuar la naturalesa pròpia d'una llei d'acompanyament als pressuposts generals.

Aquesta llei, que compta amb 20 articles, dues disposicions addicionals, dues disposicions derogatòries i dues disposicions finals, inclou únicament normes que, directament o indirecta, tenen una naturalesa econòmica o pressupostària que justifiqui que es tramiti simultàniament amb la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2000.

Aquesta llei s'estructura en tres títols, agrupats per matèries homogènies, denominats, respectivament, "Normes tributàries", "Normes administratives i de Funció Pública" i "Normes d'ordre econòmic".

Sota l'epígraf del Títol I, "Normes Tributàries", s'inclouen 12 articles que tracten de diverses figures tributàries. Pel que fa a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), s'introdueixen unes deduccions sobre la quota íntegra autonòmica que, d’una banda, afavoreixen els joves a l'hora d'adquirir o rehabilitar el seu habitatge habitual en el territori de les Illes Balears i, d'altra banda, els pares que treballant fora del domicili familiar no superin determinat import de renda, a favor dels quals s'estableix una deducció per despeses de guarderia i similars. D'altra banda, l'article 2 especifica el que s'ha d'entendre per base imposable en l'article 1, apartats 1 i 2 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre.

Amb relació a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), es du a terme, en la modalitat de transmissions patrimonials, un augment del tipus de gravamen fins al 7 per cent i, simultàniament, una disminució fins al 5 per cent envers els habitatges de protecció oficial.

Pel que fa a la taxa fiscal sobre el joc, atesa la seva recent transferència a aquesta comunitat autònoma, es regulen en aquesta llei el tipus de gravamen, les quotes fixes, la meritació i la gestió i recaptació de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar i apostes recollits en el Reial Decret Llei 16/1977, tot coordinant-la amb la tributació autonòmica sobre el joc, vigent fins ara a les Illes Balears.

L'article 5 de la Llei estableix determinades modificacions a la Llei 13/1990, de 29 de novembre, sobre tributació dels jocs de sort, d'envit o atzar de les Balears, per tal d'adequar-la amb el règim establert al paràgraf anterior.

D'altra banda, els articles 6 i 7 d'aquesta Llei creen dues noves taxes, per la prestació de serveis docents al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i a l'Escola Superior de Disseny i de Conservació i Restauració de Béns Culturals de les Illes Balears. La prestació d’aquests serveis educatius, a un nivell d’ensenyament no obligatori, genera unes despeses a l’Administració que poden, d’acord amb el dret, repercutir en part al ciutadà, per la qual cosa es creen les esmentades taxes mitjançant la introducció de dos nous articles a la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els articles 8, 9, 10, 11 i 12 introdueixen altres modificacions en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, abans esmentada. Concretament, l'article 8 modifica les tarifes de la taxa per llicències de pesca i la seva meritació; i els articles 9 i 10 creen, respectivament, dues noves taxes, per campionat de pesca i per reconeixement de la capacitació nauticopesquera i de busseig professional, l’article 11 modifica determinats aspectes de la taxa per l’expedició de títols o certificats de l’IBAP i l’article 12 la taxa pels serveis de selecció de personal.

El Títol II té la denominació de "Normes administratives i de funció pública" i està integrat pels articles 13 a 18 de la Llei. Els articles 13 i 14 tenen per objecte la matèria relacionada amb la funció interventora i la Intervenció General de les Illes Balears. Així, l'article 13 concreta l'abast i la forma d'exercici de la funció interventora, possibilitant la utilització de tècniques de mostreig.

L'article 14 autoritza la utilització de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la gestió economicofinancera i en el seu control. Es respon així des del punt de vista normatiu a les exigències que l'eficàcia en la pràctica en l'administració financera té plantejades ja avui i que s'incrementaran en l'horitzó pròxim.

L'article 15, sota l'epígraf "fixació dels terminis màxims per resoldre i notificar en determinats procediments administratius", té com a objectiu adaptar la normativa reguladora del procediment administratiu de l’Administració de les Illes Balears a la reforma de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, duta a terme per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

L'article 16, única norma de funció pública que apareix a la Llei, reconeix a favor del conseller competent en matèria d'educació la facultat de resoldre els expedients de concessió de gratificacions per serveis extraordinaris del personal docent.

L’article 17, modifica la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als Consells Insulars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions, addicionant una Disposició Addicional Sexta referida a activitats programades als instruments d’ordenació territorial.

L’article 18, regula els complements de destí que correspon als funcionaris o personal laboral que hagin estat alts càrrecs.

El Títol III, sota la denominació "normes d'ordre econòmic", inclou dos articles relatius a la constitució de determinats fons públics.

Mitjançant la introducció de l'article relatiu als fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats, el Govern de les Illes Balears disposarà de l’habilitació necessària per desenvolupar reglamentàriament una normativa específica sobre la determinació de les obligacions de contingut econòmic que el Govern de les Illes Balears assumeix a conseqüència de la subscripció dels concerts educatius amb els centres privats. Aquesta habilitació es fonamenta legalment en l’apartat 2 de l’article 49 de la LODE, modificat per la disposició final primera de la Llei orgànica de la participació, l’avaluació i el Govern dels centres docents.

D'altra banda, atesa la situació de degradació de moltes zones turístiques de les Illes Balears, es considera necessari destinar recursos econòmics per a la rehabilitació d’aquestes i a la recuperació d’espais naturals afectats per les conseqüències del turisme. Per això, es considera convenient la creació d’un fons que pugui nodrir-se de recursos de distintes procedències i la destinació del qual sigui exclusivament per a aquests objectius.

Títol I. Normes tributàries

Article 1. Deduccions sobre la quota íntegra autonòmica a l'impost sobre la renda de les persones físiques

De conformitat amb allò establert en l’article 13. un.1r.b) de la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes i mesures fiscals complementàries, s’estableixen les següents deduccions a aplicar sobre la quota íntegra autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques:

A) Deducció per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual en el territori de les Illes Balears realitzada per joves amb residència a les Illes Balears.

Els joves amb residència habitual a les Illes Balears, la base imposable prèvia a la reducció per mínim personal i familiar dels quals no excedeixi de tres milions de pessetes en tributació individual o de cinc milions en tributació conjunta, podran deduir el 3% de les quantitats satisfetes per l’adquisició o rehabilitació de la que constitueixi o hagi de constituir la seva residència habitual. A aquests efectes la rehabilitació haurà de complir les condicions que s’estableixin reglamentàriament.

La base màxima d’aquesta deducció estarà constituïda per l'import resultant de minorar la quantitat d’1.500.000 pessetes en aquelles quantitats que constitueixin per al contribuent la base de la deducció per inversió en habitatge habitual en la normativa estatal de l'impost. L'esmentada base estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge, incloses les despeses d’adquisició que hagin estat a càrrec del contribuent i, en cas de finançament aliè, l’amortització, els interessos i les altres despeses derivades d’aquesta.

A efectes de l’aplicació d’aquesta deducció tindrà la consideració de jove aquell contribuent que no hagi complert els 32 anys d’edat el dia que finalitzi el període impositiu. En cas de tributació conjunta, només es podran beneficiar d’aquesta deducció els contribuents integrats en la unitat familiar que compleixin les condicions establertes en els paràgrafs anteriors i per l’import de les quantitats efectivament satisfetes per ells.

S’entendrà per habitatge habitual aquell que com a tal ve definit en l’article 55, 1, 3r de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres normes tributàries.

B) Deducció per despeses de guarderia i similars.

Per les despeses de custòdia en guarderies i centres escolars de fills menors de tres anys, el subjecte passiu podrà deduir el 15% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per aquest concepte, amb un màxim de 25.000 pessetes anuals.

Tindran dret a aquesta deducció els pares que treballin fora del domicili familiar, la base imposable dels quals abans de l’aplicació del mínim personal i familiar no superi 2.000.000,- pessetes per a declaracions individuals i 3.000.000,- pessetes per a les conjuntes.

Article 2. Remissió normativa

La referència que l'article 1, apartats 1 i 2 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, fa a la base imposable, s'haurà d'entendre com a base imposable abans de l'aplicació de les reduccions per mínim personal i familiar, d'acord amb la nova regulació que de l'impost sobre la renda de les persones físiques fa la Llei 40/1998, de 9 de desembre.

Article 3. Fixació de determinats tipus impositius a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

D’acord amb allò previst en l’article 13, quatre, de la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes i de mesures fiscals complementàries, es fixen els tipus impositius següents en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats regulat en el Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

a) En la modalitat de transmissions patrimonials oneroses, el tipus de gravamen aplicable a la transmissió d’immobles que radiquin en el territori de les Illes Balears, així com a la constitució i cessió de drets reals que recaiguin sobre els mateixos béns, amb excepció del dret real de garantia, serà del 7 per cent.

b) El tipus de gravamen aplicable a la transmissió, constitució i cessió de drets reals amb exclusió dels de garantia, dels habitatges qualificats administrativament com a de protecció oficial, serà del 5 per cent.

Article 4. Taxa fiscal sobre el joc

D’acord amb allò previst en l’article 13, sis, de la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes i de mesures fiscals complementàries, es regulen els tipus de gravamen, les quotes fixes, la meritació i la gestió i recaptació de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar i apostes, recollits en el Reial Decret Llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes, en els termes següents:

1. Tipus tributaris.

a) El tipus tributari general, inclòs l’aplicable al joc del bingo, serà del 21 per cent.

b) En els casinos de joc s’aplicarà la tarifa següent:

- Porció de la base imponible entre el 0 i 233.458.797 de pessetes. Tipus aplicable: 22. per cent.

- Porció de la base imponible entre 233.458.797 i 386.268.191 de pessetes. Tipus aplicable : 40 per cent.

- Porció de la base imponible entre 386.268.191 de pessetes i 770.414.030 de pessetes. Tipus aplicable : 50 per cent.

- Porció de la base imponible superior a 770.414.030 pessetes. Tipus aplicable: 61 per cent.

2. Quotes fixes.

En els casos d’explotació de màquines recreatives i d’atzar dels tipus "B" i "C", la quota serà la següent:

A) Màquina tipus ‘B" o recreativa amb premi:

a) Quota anual: 527.000 pessetes.

b) Quan es tracti de màquines en les quals poden intervenir dos o més jugadors de forma simultània, i sempre que el joc de cada un sigui independent del realitzat per altres jugadors, seran d’aplicació les quotes següents:

- Màquines o aparells de dos jugadors: dues quotes segons allò previst en la lletra a) anterior.

- Màquines de tres o més jugadors: 1.073.800 pessetes, més el resultat de multiplicar per 2.347 el producte del nombre de jugadors pel preu màxim autoritzat per a la partida.

B) Màquines tipus ‘C" o d’atzar:

Quota anual: 773.100 pessetes.

3. Meritació.

1. Amb caràcter general la taxa es meritarà per l’autorització i, si no n’hi ha, per l’organització o celebració del joc.

2. Quan es tracti de màquines recreatives i d’atzar, dels tipus "B" i "C", respectivament, la taxa serà exigible per anys naturals, i s’haurà de reportar l’u de gener de cada any pel que fa a les autoritzades en anys anteriors.

En el primer any, la meritació coincidirà amb l’autorització i s’haurà d’abonar en la seva quantia sencera segons els imports fixats en l'apartat dos anterior, llevat que s’atorgui després del trenta de juny, cas en el qual s’abonarà només el 50 per cent de la taxa.

3. En el cas del joc del bingo, la taxa s’haurà de reportar en el moment de subministrar els cartrons a l’entitat titular de l’autorització administrativa corresponent, moment en el qual es procedirà a l’ingressar-la.

4. Gestió i recaptació.

L’ingrés de la taxa, en el cas de màquines o aparells automàtics aptes per a la realització de jocs, es farà en pagaments fraccionats trimestrals iguals, que s’efectuaran en els períodes següents:

1r període: 1 al 20 del mes de març.

2n període: 1 al 20 del mes de juny.

3r període: 1 al 20 del mes de setembre.

4t període: 1 al 20 del mes de desembre.

Això no obstant, en el primer any d'autorització, el pagament dels trimestres ja vençuts o corrents s'haurà de fer en el moment de l'autorització, i els trimestres restants s’hauran d’abonar de la mateixa forma establerta en el paràgraf anterior.

En els altres casos, la taxa s’haurà d’ingressar trimestralment, al llarg dels vint primers dies dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, pel que fa als fets imposables produïts en el trimestre natural anterior.

Reglamentàriament es determinarà la forma i el temps en què el pagament s’ha de realitzar en cada cas.

Article 5. Modificacions de la Llei 13/1990, de 29 de novembre, sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les Balears

1. Es modifica l'article 1 de la Llei 13/1990, de 29 de novembre, sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les Balears, en els termes següents:

"Per aquesta Llei s'estableix l'impost sobre els premis del joc del bingo".

2. Es modifica la denominació del títol primer de la Llei 13/1990, de 29 de novembre, sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les Balears, en els termes següents:

"Impost sobre els premis del joc del bingo".

3. Es modifica l'article 7 de la Llei 13/1990, de 29 de novembre, sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les Balears, en els termes següents:

"Article 7. Tipus de gravamen.

El tipus de gravamen serà del 20 per cent".

Article 6. Creació de la taxa per la prestació de serveis docents al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

S’introdueix l'article 88 bis a la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

"Article 88 bis. Taxa per la prestació de serveis docents al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.

1r Fet imposable:

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei docent, amb relació a l’activitat desenvolupada al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.

2n Subjecte passiu:

Són subjectes passius d’aquesta taxa els que sol×licitin la prestació dels serveis que constitueixen el seu fet imposable.

3r Meritació:

La taxa s’haurà de reportar en el moment de la sol×licitud dels serveis per part dels subjectes passius.

4t Quota:

La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:

a- CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA I DANSA DE LES ILLES BALEARS.

- Inscripció (per primera vegada): 2.920 PTA

- Assignatures complementàries: 13.400 PTA

- Especialitats: 15.060 PTA

- Prova d’accés al grau superior: 6.000 PTA

- Serveis generals: 1.150 PTA

b- CENTRES AUTORITZATS DE MÚSICA I DANSA

- Inscripció (per primera vegada): 2.920 PTA

- Serveis generals: 1.150 PTA

5è Exempcions, bonificacions i ajornaments:

- Els membres de famílies nombroses tindran reconegudes les exempcions o bonificacions a les tarifes que, d’acord amb la seva categoria, es preveuen en la disposició final quarta de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives i d’ordre social, i en el Reial decret 1801/1995, amb la sol×licitud prèvia al centre corresponent.

- Els beneficiaris de beques o ajuts per a l’estudi estaran exempts del pagament de les quotes que s’estableixen en el punt anterior.

- Els alumnes sol×licitants de convalidacions d’assignatures no hauran de fer abonament de la quota corresponent a l’assignatura. Malgrat això, en el supòsit de denegació de la convalidació, els alumnes hauran de fer efectives les tarifes d’acord amb les regles generals.

- Els alumnes sol×licitants de beques o ajuts per a l’estudi podran formalitzar la matrícula al centre sense haver de fer el pagament de les tarifes, sempre que presentin la documentació acreditativa d’haver formalitzat la sol×licitud de l’ajut. Resolta la convocatòria d’ajuts, els beneficiaris hauran de justificar aquesta condició al centre. En un altre cas, hauran de satisfer les tarifes corresponents d’acord amb les regles generals."

Article 7. Creació de la taxa per la prestació dels serveis docents a l'Escola Superior de Disseny i de Conservació i Restauració de Béns Culturals de les Illes Balears

S'introdueix l'article 88 ter a la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

‘Article 88 ter. Taxa per la prestació de serveis docents a l’Escola Superior de Disseny i de Conservació i Restauració de Béns Culturals de les Illes Balears.

1r Fet imposable. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, la prestació del servei docent, amb relació a l’activitat desenvolupada a l’Escola Superior de Disseny i de Conservació i Restauració de Béns Culturals de les Illes Balears.

2n Subjecte passiu. Són subjectes passius d’aquesta taxa els qui sol×licitin la prestació dels serveis que constitueixen el fet imposable.

3r Meritació. La taxa es meritarà en el moment de la sol×licitud dels serveis per part dels subjectes passius.

4t Quota. La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:

- Matrícula curs complet: 98.100 PTA

- Matrícula crèdit en 1ª matrícula (disseny): 1.090 PTA

- Matrícula crèdit en 2ª matrícula (disseny): 1.350 PTA

- Assignatura en 1ª matrícula (conservació): 12.260 PTA

- Assignatura en 2ª matrícula (conservació): 15.184 PTA

- Matrícula per projecte de final de carrera: 14.300 PTA

- Serveis general: 2.800 PTA

- Prova d’accés: 7.300 PTA

- Obertura d’expedient: 2.700 PTA

- Certificats acadèmics: 2.700 PTA

- Trasllat d’expedient: 2.700 PTA

- Expedició de títol: 7.400 PTA

5è Exempcions, bonificacions i ajornaments:

- Els membres de famílies nombroses tindran reconegudes les exempcions o bonificacions a les tarifes que, d’acord amb la seva categoria, es preveuen a la disposició final quarta de la Llei 42/1994, de 30 de setembre, i en el Reial decret 1801/1995, amb la sol×licitud prèvia al centre corresponent.

- Els beneficiaris de beques o ajuts per a l’estudi estaran exempts del pagament de les quotes que s’estableixen en el punt anterior.

- Els alumnes sol×licitants de convalidacions d’assignatures no hauran de fer abonament de la quota corresponent a l’assignatura. Malgrat això, en el supòsit de denegació de la convalidació, els alumnes hauran de fer efectives les tarifes d’acord amb les regles generals.

- Els alumnes sol×licitants de beques o ajuts per a l’estudi podran formalitzar la matrícula al centre sense haver de fer el pagament de les tarifes, sempre que presentin la documentació acreditativa d’haver formalitzat la sol×licitud de l’ajut. Resolta la convocatòria d’ajuts, els beneficiaris hauran de justificar aquesta condició al centre. En cas contrari, hauran de satisfer les tarifes corresponents d’acord amb les regles generals.

- Els alumnes podran fraccionar el pagament de les tarifes corresponents a la matrícula en dos pagaments de la mateixa quantitat. El primer es pagarà quan es formalitzi la matrícula i el segon, al llarg de la segona quinzena del mes de desembre, circumstància que s’ha de fer constar a l’imprès d’autoliquidació".

Article 8. Modificació de determinats aspectes de la taxa per llicències de pesca

1. Es modifica l'article 391 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els següents aspectes:

"Les taxes de pesca s'exigiran d'acord amb les tarifes següents:

Llicència de pesca marítima esportiva: 1.700 PTA

Llicència de pesca submarina: 2.000 PTA

Llicència de pesca esportiva col×lectiva: 50.000 PTA".

2. Es modifica l'article 392 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els següents aspectes:

"Les taxes es reportaran en el moment en què la persona interessada sol×liciti els documents a què es fa referència en l'article anterior".

Article 9. Creació de la taxa per a campionat de pesca

S'introdueix l'article 392 bis a la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

"Article 392 bis. Taxa per campionat de pesca.

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'expedició de les autoritzacions que d'acord amb la legislació vigent són necessàries per fer un campionat de pesca esportiva.

2n. Subjecte passiu

Són subjectes passius d'aquesta taxa els clubs, associacions esportives i en general les persones naturals o jurídiques que organitzin un concurs o campionat de pesca esportiva.

3r. Quantia

- Campionat de pesca submarina: 15.000 PTA

- Campionat de pesca d'altura: 25.000 PTA

- Campionat de pesca esportiva: 10.000 PTA

4t. Meritació

Les taxes es reportaran en el moment que la persona interessada sol×liciti els documents als quals fa referència l'apartat anterior".

Article 10. Creació de la taxa per reconeixement de la capacitació nauticopesquera i de busseig professional

S'introdueix l'article 392 ter a la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

"Article 392 ter. Taxa per reconeixement de la capacitació nauticopesquera i de busseig professional.

1r. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, per part de l'Administració competent en matèria d'ensenyaments nauticopesquers professionals i de busseig professional dels serveis i actuacions inherents a la comprovació, reconeixements i acreditació de la capacitació per a l'exercici de les activitats professionals.

2n. Subjecte passiu.

Són subjectes passius d'aquestes taxes aquells que sol×licitin o rebin qualsevol dels serveis o actuacions que constitueixin el fet imposable.

3r. Quantia.

1. Drets d'examen.

1.1 Per a l'obtenció dels títols per a l'exercici de l'activitat professional nauticopesquera i de busseig:

1.1.1. Títols per a l'obtenció dels quals es requereix un examen únic: 2.000 PTA

1.1.2. Títols per a l'obtenció dels quals es requereix un examen per mòdul: 2.000 PTA

1.1.3. Títols per a l'obtenció dels quals es requereix un examen per assignatura: 700 PTA

2. Expedició de títols i targetes.

2.1. Expedició de títols i targetes d'identitat professional per a l'exercici de l'activitat nauticopesquera i de busseig professional: 2.000 PTA

2.2. Renovació de targetes: 2.000 PTA

2.3. Expedició de duplicats de certificats d'examen de títols i de targetes: 2.000 PTA

2.4. Convalidacions automàtiques: 1.000 PTA

2.5. Convalidacions d'assignatures, mòduls i títols: 2.000 PTA

2.6. Eliminació de la nota restrictiva de comandament: 2.000 PTA

4t. Meritació.

L'obligació de pagament de la taxa naixerà al moment en què es presenti la sol×licitud que motiva el servei o l'actuació administrativa que constitueix el fet imposable".

Article 11. Modificació de determinats aspectes de la taxa per l’expedició de títols o certificats per l’IBAP.

1. Es modifica la denominació del capítol I, del títol III, de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent: "Cap.I: taxa per l’expedició de títols emesos per l’IBAP.".

2. Es modifica l’article 54 de la Llei 11/1998, que passa a tenir la redacció següent:

"Fet imposable:

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició del títol d’aprofitament emès per l’Institut Balear d’Administració Pública".

3. Es modifica l’article 55 de la Llei 11/1998, que passa a tenir la redacció següent:

"Exempcions:

En són exemptes les expedicions de títols que es facin com a conseqüència de l’aplicació de les disposicions per les quals s’estableixen les instruccions per fixar els criteris per a la determinació dels nivells de coneixements de català.".

4. Es modifica l’article 56 de la Llei 11/1998, que passa a tenir la redacció següent:

"Subjecte passiu:

És subjecte passiu d’aquesta taxa el personal funcionari, laboral i eventual que presti serveis en qualsevol de les administracions públiques o institucionals de qualsevol àmbit territorial i que sol.liciti les titulacions a què es refereix el fet imposable".

5. Es modifica l’article 57 de la Llei 11/1998, que passa a tenir la redacció següent:

"Quantia:

La taxa s’exigirà d’acord amb la tarifa única de 1.000 pessetes".

6. Es modifica l’article 58 de la Llei 11/1998, que passa a tenir la redacció següent:

"Meritació:

La taxa es meritarà en el moment de sol.licitud d’expedició del títol corresponent".

Article 12. Modificació de determinats aspectes de la taxa pels serveis de selecció de personal.

1. S’introdueix l’article 59 bis en el capítol II, del títol III, de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

"Article 59 bis. Exempcions:

1. En són exemptes del pagament de la taxa les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

2. Gaudirà d’una bonificació del 50% el personal laboral al servei de l’Administració de les Illes Balears que participi en processos de funcioanarització i el personal laboral i funcionari que participi en les convocatòries de promoció interna.

3. Gaudiran d’una bonificació del 50% les persones que s’inscriguin en les convocatòries per seleccionar funcionaris interins al servei de l’Administració de les Illes Balears".

2. Es modifica l’article 61 de la Llei 11/1998, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 61. Quantia:

La taxa per la inscripció a les proves selectives de personal al servei de l’Administració de les Illes Balears s’exegirà segons la tarifa següent:

-En convocatòries d’accés a places o llocs de feina per als quals s’exigeixi titulació universitària o diplomatura: 3.180 pessetes.

-En convocatòries d’accés a places o llocs de feina per als quals s’exigeixin altres titulacions de nivell inferior al de diplomatura: 1.590 pessetes.

Títol II. Normes administratives i de funció pública

Article 13. Fiscalització prèvia mitjançant mostreig

Es modifica la redacció de l’apartat a) de l’article 86 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

a) "La fiscalització prèvia, que es podrà efectuar mitjançant tècniques de mostreig, de tots els actes, documents, expedients susceptibles de produir obligacions de contingut econòmic i moviment de fons i valors, l’import unitari dels quals sigui superior al fixat reglamentàriament per a cada tipus de despesa.

La fiscalització prèvia dels drets serà substituïda per l’inherent presa de raó en comptabilitat".

Article 14. Utilització de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la gestió economicofinancera i en el seu control

S'introdueix un nou article 86.bis a la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

"1. En la iniciació, tramitació i terminació dels procediments relatius a la gestió economicofinancera i el seu control, l’Administració de les Illes Balears podrà utilitzar suports, mitjans i aplicacions electròniques, informàtiques i telemàtiques, d’acord amb allò establert en l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i en les disposicions que es dicten per al seu desenvolupament.

2. La utilització dels suports, mitjans i aplicacions esmentats tindrà per finalitat:

a) Agilitzar els procediments i facilitar l’intercanvi de dades, substituint els suports documentals en paper o en qualsevol altre mitjà físic per suports propis de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

b) Reemplaçar en els tràmits interns els sistemes d’autorització i control formalitzats mitjançant diligències, signatures manuscrites, segells o altres mitjans manuals per autoritzacions i controls establerts en els sistemes d’informació habilitats o que s’habilitin per al tractament dels aspectes relatius a la gestió economicofinancera i el seu control, sempre que d’aquesta manera es garanteixi l’exercici de la competència per l’òrgan que la tengui atribuïda.

3. Els documents emesos en la gestió economicofinancera i en el control d’aquesta gestió per l’Administració de les Illes Balears amb els mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, qualsevol que sigui el seu suport, o els que emeti com a còpies d’originals emmagatzemats per aquests mateixos mitjans, gaudiran de la validesa i eficàcia de document original, sempre que es compleixin les garanties i requisits que exigeix l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

En particular, allò disposat en aquest apartat serà d’aplicació als documents emesos a petició del Parlament de les Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes, del Tribunal de Comptes, del Síndic de Greuges, del Defensor del Poble i dels altres òrgans estatals o autonòmics competents per sol×licitar-ne l’expedició.

4. Els documents comptables relatius a les distintes fases del procediment d’execució pressupostària, inclosos els necessaris per a la materialització del pagament, així com els relatius a les operacions no pressupostàries, es podran tramitar mitjançant mitjans informàtics. En aquest supòsit la documentació justificativa quedarà en aquells centres en els quals es varen reconèixer les corresponents obligacions i drets.

Sense perjudici del suport originàriament usat, la documentació justificativa es podrà conservar en suport informàtic. Les còpies obtingudes d’aquest suport tindran la validesa i eficàcia del document original, sempre que se’n garanteixi l’autenticitat, integritat i conservació.

5. Les actuacions de comprovació material del compliment de les disposicions aplicables, inherents a les modalitats de funció interventora previstes en els apartats a), b) i c) de l’article 86 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, podran ser realitzades de forma automàtica amb mitjans i aplicacions electrònics, informàtics o telemàtics.

6. Als efectes prevists en els apartats anteriors, s’entendrà que la gestió economicofinancera comprèn les diferents actuacions encaminades tant a la liquidació i obtenció dels drets i ingressos, com a la realització de les despeses i pagaments necessaris per al desenvolupament de les funcions o finalitats pròpies de l’Administració de les Illes Balears".

Article 15. Fixació dels terminis màxims per a resoldre i notificar en determinats procediments administratius

1. Els terminis màxims per dictar i notificar la resolució expressa en els procediments administratius respecte dels quals les Illes Balears disposen de competència normativa passen a ser els següents:

a) El que fixa la norma reguladora del procediment corresponent, si és de sis mesos o més.

b) Sis mesos, en el cas de procediments respecte dels quals la normativa reguladora estableix un termini inferior.

2. En els procediments que no fixen el termini màxim a què fa referència l’apartat anterior, i respecte dels quals les Illes Balears disposen de competència normativa, aquest termini passa a ser de sis mesos.

3. Els terminis màxims per dictar i notificar la resolució expressa, en els procediments sancionadors i disciplinaris respecte dels quals les Illes Balears disposen de competència normativa, són en tot cas els següents:

a) En els procediments ordinaris: un any

b) En els procediments simplificats o abreujats: sis mesos.

4. Això no obstant, seran d’aplicació els terminis establerts en la normativa reguladora dels procediments sancionadors i disciplinaris de caràcter específic quan aquells siguin superiors als que s’estableixen en l’apartat anterior.

5. Passen a tenir rang legal els preceptes continguts en disposicions reglamentàries dictades per l’Administració de les Illes Balears que estableixen terminis de resolució i notificació superiors als sis mesos".

Article 16. Competències en matèria de gratificacions per serveis extraordinaris

L'apartat i) de l’article 17 bis de la Llei 2/1989, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, passa a ser l'apartat j) de l'esmentat article 17 bis i la lletra i) tendra la redacció següent:

"i) Resoldre els expedients de concessió del personal docent en matèria de gratificacions per serveis extraordinaris".

Article 17. Disposició Addicional a la Llei 8/1995, de 30 de març, relativa a activitats programades als instruments d’ordenació territorial.

" A la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als Consells Insulars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions, s’inclourà la disposició addicional següent:

Disposició Addicional Sexta.- Activitats contemplades als instruments d’ordenció del Territori.

L’execució d’activitats programades en un Pla Territorial Parcial o a un Pla Director Sectorial, que inclogui la seva qualificació, instal.lació, obertura i funcionament, no estarà subjecte a les llicències, autoritzacions e informes que aquesta Llei contempla.".

Article 18. Del complement de destí dels funcionaris o personal laboral fix que hagin estat alts càrrecs.

Amb efectes des de el primer de gener del 2000, els funcionaris de carrera o personal que durant dos anys continuats o tres amb interrupció, ocupin o hagin ocupat a partir de 13 de juny del 1978 llocs a l’Administració Preautonòmica o a l’Administració de les Illes Balears, compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 32 de la Llei 5/84 de 24 d’octubre de Régim Jurídic de l’Administració de les Illes Balears, percebran des de la seva reincorporació al servei actiu i mentre es mantenguin en aquesta situació, el complement de destí corresponent al seu grau personal incrementat en la quantitat necessària per igualar-lo al valor del complement de destí que la Llei de Pressuposts de l’estat fixi anyalment per als Directors Generals de l’Administració de l’Estat.

Igualment, l’anterior serà d’aplicació al personal que no essent funcionari de carrera en el moment de l’ocupació d’aquests llocs, hagi assolit la condició de funcionari de carrera amb posterioritat al seu cessament com a alt càrrec.

Així mateix, amb efectes des del primer de gener del 2000, el personal laboral fix que durant dos anys continuats o tres amb interrupció, ocupin o hagin ocupat a partir del 13 de juny del 1978 llocs a l’Administració Preautonòmica o a l’Administració de la Comunitat Autònoma, compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 32 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de Règim Jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, percebran des de la seva reincorporació al servei actiu i mentre es mantinguin en aquesta situació, una quantitat equivalent a la que correspondria percebre per aquesta raó a un funcionari amb un complement de destí 24 que caigués dins l’àmbit d’aplicació a que es refereixen els anteriors paràgrafs.

Títol III. Normes d'ordre econòmic

Article 19. Fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats

S’autoritza el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, a desenvolupar un sistema propi per a la determinació dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats, d’acord amb el procediment de gestió econòmica de l'Administració de les Illes Balears i la legislació bàsica en matèria d’ensenyament.

 

Article 20. Fons de Rehabilitació d'Espais Turístics

1. Es crea el Fons de Rehabilitació d’Espais Turístics com a mecanisme financer destinat a la remodelació i rehabilitació de zones turístiques i a la recuperació de recursos i d’espais naturals i patrimonials de rellevància turística.

2. La dotació anual del Fons quedarà afectada exclusivament a les despeses directament relacionades amb els objectius indicats a l’apartat anterior. El Govern promourà la participació dels diferents agents representatius del sector turístic en la gestió dels Fons.

Disposició addicional primera

S'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dins el procés de dissolució de l'empresa pública Serveis d'Aqüicultura Marina, SA i mitjançant decret, se subrogui en la condició d'avalista del crèdit que l'entitat creditícia Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares va concedir a la Federació Insular de Confraries de Pescadors de Mallorca.

Disposició addicional segona

Les sancions relatives a infraccions en matèria d’aigües interiors i ordenació del sector pesquer podran ser condonades totalment o parcialment de forma graciable pel conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria, el qual exercirà aquesta facultat directament. Serà necessària la sol.licitud prèvia dels subjectes infractors o responsables i que renunciïn expressament a l’exercici de tota acció d’impugnació corresponent a l’acte administratiu, i si n’és el cas, a la normativa de la qual derivi aquest acte. En cap cas la condonació serà efectiva fins a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició derogatòria primera

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que contradiguin el que es disposa en aquesta Llei i, en particular, les normes següents:

a) Els apartats 3 i 4 de l’article 1r de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives.

b) El títol segon de la Llei 13/1990, de 29 de novembre, sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les Balears.

Disposició derogatòria segona

Es deroga el punt 4 de l’article 8 de la Llei 11/1991, de 13 de desembre de Pressuposts Generals de la CAIB per a 1992.

Disposició final primera

S'autoritza el Consell de Govern de les Illes Balears per dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament d'aquesta Llei.

 

Disposició final segona

Aquesta Llei entrarà en vigor, un cop publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el dia primer de gener de l'any 2000.