LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER AL 2000

Exposició de motius

El Tribunal Constitucional ha establert de forma reiterada que les lleis de pressuposts tenen una funció específica i constitucionalment definida, que és l'aprovació dels pressuposts generals, tot incloent-hi la totalitat de les despeses i els ingressos del sector públic, com també la consignació de l'import dels beneficis fiscals que afecten els tributs.

De tot l'anterior, es dedueix directament que la llei de pressuposts no pot contenir matèries estranyes a la disciplina pressupostària, atès que això suposaria una restricció il·legítima de les competències del poder legislatiu.

Amb compliment estricte del que s'ha exposat, es fa la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que juntament amb la Llei de finances, constitueix el marc normatiu al qual s'ha d'ajustar l'activitat economicofinancera de la Comunitat Autònoma.

Aquesta Llei estableix una sèrie de normes relatives a la gestió economicoadministrativa del pressupost i al seu control tendents a millorar, accelerar i dotar de major eficàcia aquesta gestió, com també a aconseguir un major rigor en l’execució del pressupost. Les novetats més significatives es refereixen a les qüestions que s’exposen a continuació.

En matèria de vinculació de crèdits, s’exclou la possibilitat que els destinats al pagament de subvencions amb assignació nominativa en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma puguin quedar vinculats, atesa la seva naturalesa específica, amb altres aprovats amb distinta finalitat.

Amb la finalitat de garantir adequadament el compliment del principi d’equilibri econòmic territorial, especialment referit a les circumstàncies del fet insular, com es proclama en l’article 138.1 de la Constitució, aquesta Llei declara ampliables els crèdits destinats al pagament de les subvencions al transport marítim interinsular regulades en el Decret 57/1999, de 28 de maig.

A l’assoliment d’una major eficàcia en la gestió respon l’atribució al conseller d’Educació i Cultura de les competències en matèria d’execució pressupostària dels crèdits relatius a les despeses dels centres docents públics i als concerts educatius.

Aquesta mateixa finalitat, que exigeix evitar la repetició innecessària de tràmits administratius, justifica la introducció d’una norma que atribueix a l’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa, la competència per dictar la resolució administrativa que hi dóna lloc, excepte en els casos en què aquesta competència vengui atribuïda per llei.

Aquesta Llei introdueix una modificació rellevant de la regulació continguda en lleis de pressuposts anteriors en matèria de despeses plurianuals, consistent en la reducció de les excepcions a l’aplicació dels límits temporals i quantitatius establerts amb caràcter general per a aquest tipus de despeses. Es persegueix amb això un major rigor en el compliment del principi pressupostari d’anualitat recollit en la Llei orgànica 8/1980, de finançament de les comunitats autònomes i en la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La disposició addicional tercera conté una norma sobre el control financer de la gestió economicofinancera del sector públic autonòmic, el qual constitueix un instrument eficaç per millorar aquesta gestió.

Cal destacar també les disposicions addicionals vuitena i novena, que fan referència, respectivament, al finançament de l’exercici de les competències transferides per la Comunitat Autònoma als consells insulars amb anterioritat al 15 de març de 1995, i a la dotació d’un fons interinsular d’inversions i millora de serveis.

En matèria de taxes, prestacions patrimonials de caràcter públic i tributs propis de la Comunitat Autònoma es preveu l’actualització dels tipus de quantia fixa en funció del creixement de l’índex de preus al consum previst en la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2000, i que s’estima en un 2 per 100.

La presentació dels crèdits pressupostaris s'adapta al mateix format que utilitza l'Administració de l'Estat per tal d’homogeneïtzar-los als escenaris pactats de consolidació pressupostària.Títol I. De l'aprovació dels pressuposts


Article 1. Crèdits inicials

1. Per a l'execució dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats autònomes per a l'exercici del 2000, s'aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics I a VIII per import de 146.710.604.849 pessetes.

L'estimació dels drets econòmics que es preveu de liquidar durant l'exercici, dels capítols I a VIII, detallats en l'estat d'ingressos puja a 145.210.604.849 pessetes.

2. Per a l'amortització dels passius financers, s'aproven crèdits per a despeses del capítol IX, per import de 975.000.000 pessetes.

3. S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2000 dels ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, a què fa referència l’article 1.b).1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els estats de despeses i d’ingressos dels quals pugen a 31.106.639.028 pessetes, que s’hauran d’executar, de controlar i de liquidar d’acord amb l’establert en la Llei 1/1986, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2000 de les societats anònimes públiques de la Comunitat Autònoma, a què fa referència l’article 1.b).2 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els estats de despeses i d’ingressos de les quals pugen a 4.426.011.000 pessetes, que s’hauran d’executar, de controlar i de liquidar d’acord amb l’establert en la Llei 1/1986, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Article 2. Finançament dels crèdits

Els crèdits aprovats en els punts 1 i 2 de l’article anterior, per import de 147.685.604.849 pessetes, s’hauran de finançar:

a) Amb els drets econòmics a liquidar dels capítols I a VIII durant l'exercici, que es detallen a l’estat d'ingressos del pressupost de la Comunitat Autònoma i que s’estimen en 145.210.604.849 pessetes.

b) Amb l’endeutament que es concerti d’acord amb el que estableix l’article 15.3 d’aquesta llei.Títol II. Dels crèdits i de les seves modificacions


Article 3. Vinculació dels crèdits

Els crèdits pressupostaris que conformen els respectius programes de despeses tenen caràcter limitatiu d'acord amb els nivells de vinculació entre ells, els quals es defineixen en els paràgrafs següents:

a) Amb caràcter general, la vinculació haurà de ser orgànica a nivell de secció, funcional a nivell de programa i econòmica a nivell de capítol, excepte per al capítol VI que serà a nivell d’article. Per via d'excepció, estaran exclusivament vinculats entre ells:

- Els crèdits del concepte 160. Quotes socials.

- Els crèdits dels subconceptes 100.02, 110.02, 120.05 i 130.05 corresponents a les retribucions per triennis d'alts càrrecs, personal eventual de gabinet, funcionaris i personal laboral respectivament.

- Els crèdits del subconcepte 222.00. Comunicacions telefòniques.

b) Els crèdits corresponents a fons finalistes no podran estar mai vinculats amb d'altres que no tenguin aquest caràcter i la mateixa finalitat.

c) De la mateixa manera, tampoc no podran quedar vinculats els crèdits ampliables amb altres partides que estiguin mancades d'aquest caràcter.

d) No podran quedar vinculats amb altres crèdits, els destinats al pagament de subvencions amb assignació nominativa als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.

Article 4. Incorporació de crèdits.

1. La Mesa del Parlament incorporarà en la seva secció pressupostària, 02-Parlament de les Illes Balears, pel 2000, els romanents de crèdit de l'esmentada secció anul·lats al tancament de l'exercici anterior.

2. El conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, mitjançant resolució expressa i amb la limitació del resultat positiu del romanent líquid de tresoreria de l'exercici 1999 podrà incorporar als crèdits inicials de l'exercici 2000 els següents:

a) Els crèdits que s’enumeren en l’article 54 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, així com les transferències de crèdit concedides o autoritzades en el darrer trimestre de l’exercici pressupostari.

c) Els crèdits que garanteixin compromisos de despesa contrets abans del tancament de l'exercici pressupostari i que per motius justificats no s'han pogut realitzar durant l'exercici.

d) Els crèdits autoritzats d'acord amb la recaptació efectiva dels drets afectats.

e) Els crèdits per a operacions de capital.

3. Els romanents que, en desenvolupament del que preveu l'apartat anterior, resultin incorporats al nou exercici es podran aplicar dins l'exercici pressupostari en el qual s'acordi la incorporació. Hauran de ser destinats a les mateixes finalitats que en cada cas causaren l'autorització de la modificació de crèdit o el compromís de despesa corresponent.

4. Amb càrrec a les partides pressupostàries que haguessin estat incrementades per incorporacions de crèdit no es podrà transferir la quantia incorporada.

5. La diferència entre el romanent líquid de tresoreria i les incorporacions de crèdit de l'exercici, a les quals fa referència l'apartat 2 d'aquest article, es podrà utilitzar com a font de finançament per incorporar als crèdits del pressupost de despeses que el conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts determini. Aquesta incorporació es podrà acordar amb caràcter provisional i fins a la quantia estimada de l’esmentada diferència.

6. Les incorporacions a què es refereix aquest article es podran acordar amb caràcter provisional mentre no s'hagi determinat el romanent íntegre de tresoreria. En cas que el romanent indicat no sigui suficient per finançar totes les incorporacions de crèdit, el conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts podrà anul·lar els crèdits disponibles que menys perjudici causin al servei públic.

Article 5. Crèdits ampliables i generacions de crèdit.

1. Per a l'exercici del 2000 i no obstant el caràcter limitatiu dels crèdits establerts amb caràcter general en l'article 3, es podran ampliar o generar crèdits, amb el compliment previ de les formalitats establertes o que s'estableixin, en els casos següents:

a) Els corresponents a competències o serveis transferits o que transfereixi durant l'exercici l'Administració General de l'Estat, que s'ampliaran o, en el cas de serveis nous, es generaran d'acord amb l'aprovació de la modificació de crèdit corresponent en el pressupost de l'Estat.

b) Els destinats a finançar serveis que tenguin ingressos afectats, la quantia dels quals podrà generar-se fins a la recaptació real obtinguda per aquests ingressos.

c) Els destinats al pagament d'havers del personal, quan resulti necessari per atendre l'aplicació de retribucions derivades de disposicions de caràcter general.

d) Els destinats al pagament de drets reconeguts per sentència ferma.

e) Els destinats al pagament d'interessos, d'amortitzacions i d'altres despeses derivades d'operacions de crèdit.

f) Els destinats a cobrir eventuals dèficits de zones recaptadores i a les despeses per a la gestió i recaptació de nous imposts, així com la remuneració dels agents recaptadors i registradors de la propietat (subconcepte 227.08).

g) Els destinats a satisfer les pensions assistencials derivades de les normes següents:

- de la Llei 45/1960, de 21 de juliol, per la qual es creen determinats fons nacionals per a l'aplicació social de l'impost i de l'estalvi.

- del Reial Decret 2620/1981, de 24 de juliol, mitjançant el qual es regula la concessió d'ajudes del Fons Nacional d'Assistència Social a ancians i malalts o invàlids incapacitats per al treball.

h) Els destinats a satisfer les despeses que derivin de l'aplicació de l'article 22 de la Llei 11/1993, de 22 desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1994.

i) Els destinats a satisfer les despeses que es deriven de l'aplicació de l'article 16 de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1997.

j) Els destinats al pagament de retribucions a alts càrrecs i al personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en concepte d'antiguitat i complement específic docent per formació continuada -sexennis- (subconceptes: 100.02, 110.02, 120.05, 130.05 i 121.21).

k) Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de l'ocupador (concepte 160).

l) Els destinats a satisfer les despeses per inversions reals que derivin de la reposició de danys causats per catàstrofes naturals (subconcepte 611.01).

m) Els destinats al pagament de valoracions i peritatges (subconcepte 227.02).

n) Els destinats a satisfer les despeses que derivin de la dotació per serveis nous (concepte 240).

o) Els destinats a satisfer les despeses per adquisició de dosis de vacunes per fer front a les campanyes de salut destinades a la vacunació de la població.

p) Els crèdits destinats a satisfer el cost efectiu dels serveis transferits als consells insulars que figurin a la Secció 32 dels Pressuposts.

q) Els crèdits destinats a satisfer les despeses incloses dins el programa 1266 i 4221.

r) Els crèdits destinats a satisfer les despeses de l’article econòmic 26 "Concerts per a la prestació de serveis socials".

s) Els crèdits destinats al pagament d’indemnitzacions per desclassificació de sòl urbanitzable (subconcepte 600.02).

t) Els crèdits destinats a inversió en centres assistencials i hospitalaris (subconcepte 622.02), solament quan es destinin a la construcció de l’Hospital d’Inca.

u) Els crèdits destinats a satisfer les actuacions derivades de la normativa en matèria d’operacions d’esponjament en àrees territorials amb immobles obsolets (subconcepte 601.13)

v) Els crèdits destinats al pagament de les subvencions al transport marítim interinsular regulades en el Decret 57/1999, de 28 de maig (subconcepte 480.35)

2. Les ampliacions de crèdit podran ser anul·lades mitjançant resolució expressa del conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti.

Article 6. Limitacions a les transferències de crèdit.

Les transferències de crèdit a què fan referència els articles 50, 51 i 52 de la Llei de finances esmentada estaran subjectes exclusivament a les limitacions següents:

a) No podran minorar les partides pressupostàries, els crèdits de les quals hagin estat ampliats, excepte si les ampliacions es revoquen d’acord amb l’article 5.2 d’aquesta llei, ni afectaran els dotats per mitjà de crèdit extraordinari o suplement de crèdit durant l'exercici.

Sense perjudici d’allò que s’estableix en el paràgraf anterior, es podran minorar crèdits mitjançant transferència sense anul·lar-ne les ampliacions, sempre que la partida o les partides d’alta siguin també ampliables.

b) No podran realitzar-se transferències de crèdit a càrrec d'operacions de capital amb la finalitat de finançar operacions corrents, excepte en el supòsit de crèdits per dotar el funcionament de noves inversions que, a més, hagin conclòs en el mateix exercici, llevat del cas d'autorització prèvia de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

Tanmateix, es podran realitzar transferències que minorin crèdits per a transferències de capital sempre que els crèdits incrementats estiguin destinats a transferències corrents, per aquells projectes relacionats amb la cooperació i la solidaritat.


Títol III. Normes de gestió del pressupost de despeses

 

Article 7. Autorització i disposició de la despesa i reconeixement de l'obligació

1. Les competències en matèria d'autorització i disposició de la despesa correspondran amb caràcter general i permanent als òrgans següents:

a) A la Mesa del Parlament, pel que fa a la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears, i al síndic major pel que fa a la secció pressupostària 03-Sindicatura de Comptes.

b) Al president del Govern i al conseller de Presidència, indistintament, pel que fa a les operacions relatives a la secció 11; als consellers, pel que fa a les seccions pressupostàries 12 a 20, i al president del Consell Consultiu de les Illes Balears, pel que fa a la secció 04, sempre que la quantia de cadascuna de les operacions no ultrapassi la quantitat de 25.000.000 pessetes.

c) Als responsables de les entitats autònomes respectives pel que fa a les seccions pressupostàries 71, 74 i 75, sempre que la quantia de cadascuna de les operacions no ultrapassi la quantitat de 25.000.000 pessetes.

d) Al Consell de Govern, en la resta dels supòsits.

2. S'exceptuen de les limitacions precedents:

a) Les operacions relatives a les seccions pressupostàries 31, 32 i 34, les de caràcter financer i tributari i els pagaments de les operacions no pressupostàries, que correspondran al conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, sense limitació de quantia, al qual correspondrà exercir totes les competències administratives que es derivin de la gestió dels crèdits assignats als programes de les seccions esmentades.

b) Les operacions relatives a la secció pressupostària 36, que correspondrà al conseller d’Interior, sense limitació de quantia.

c) Les operacions relatives a les despeses de les línies de subvenció del FEOGA-garantia a què es refereixen el Reglament (CEE) 1258/1999 del Consell, de 17 de maig, i altres normes comunitàries, estatals i autonòmiques concordants i de desplegament, que correspondran al conseller competent en matèria d'Agricultura, amb independència de la seva quantia. Així mateix, les competències que aquestes normes atribueixen a altres òrgans s'entendran com a excepcions respecte de la norma general que aquest article estableix.

d) Les operacions imputables a la secció pressupostària 13, tant pel que fa als lliuraments de fons als centres docents públics en concepte de despeses de funcionament, com també les relatives a la imputació comptable als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les compensacions formals a què fan referència els punts 2.2 i 4.2 de la disposició addicional cinquena d’aquesta llei, correspondran al conseller d’Educació i Cultura sense limitació de quantia.

e) Correspondrà al conseller d’Educació i Cultura aprovar els expedients de despesa en matèria de concerts educatius, incloses les despeses relatives al pagament delegat de les retribucions de personal, qualsevol que en sigui l’import, així com l’autorització i disposició de la despesa corresponent.

3. El Govern, mitjançant decret, podrà elevar la limitació fixada en l'apartat 1.b) i 1.c) d'aquest article per als programes, la bona gestió dels quals així ho requereixi.

4. Les competències en matèria de reconeixement de l'obligació correspondran, respectivament i sense limitació de quantia, a la Mesa del Parlament, al síndic major de comptes, o al titular de la secció pressupostària, al càrrec de la qual hagi de ser atesa l'obligació. Això no obstant, les operacions relatives a nòmines i despeses de previsió social o assistencial de personal

correspondran al conseller d’Interior, amb independència de les seccions a les quals s'apliquin, exceptuant-ne la secció 02-Parlament de les Illes Balears i 03-Sindicatura de Comptes, i sense limitació de quantia, i les que afectin les nòmines del personal adscrit al servei d’educació no universitària, que correspondran al conseller d’Educació i Cultura.

5. L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa ho serà també per dictar la resolució administrativa que doni lloc a aquesta, llevat dels casos en què la competència per dictar l’esmentada resolució estigui atribuïda per llei.

La desconcentració, delegació o, en general, els actes pels quals es transfereixen la titularitat o l’exercici de les competències esmentades al paràgraf anterior s’entendran sempre referides a ambdues competències.

Article 8. Despeses plurianuals

1. El nombre d'exercicis a què podran aplicar-se les despeses regulades en l'article 45 de la Llei de finances esmentada no podrà ser superior a cinc.

Així mateix, la despesa que en aquests casos s'imputi a cadascun dels exercicis futurs no podrà excedir de la quantitat resultant d'aplicar al crèdit inicial de cada capítol d'una mateixa secció d’aquest exercici els percentatges següents: en l'exercici immediat següent, el 70%; en el segon exercici, el 60%; i en els exercicis tercer i quart, el 50%.

2. Les limitacions anteriors no seran d’aplicació als supòsits prevists en les lletres c) i d) de l’article 45.2 de l’esmentada Llei de finances.

Així mateix, el Consell de Govern, a proposta del conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, en casos especialment justificats, a petició de la Conselleria corresponent i amb els informes previs que s’estimin oportuns, i, en tot cas, el de la Direcció General de Pressuposts, podrà en cadascun dels expedients de despesa plurianual:

- Exceptuar l’aplicació de les esmentades limitacions.

- Modificar els percentatges i el nombre d’anualitats assenyalats en l’apartat primer d’aquest article.

3. Correspon al conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts la facultat d'autoritzar la imputació de despeses a exercicis futurs, sense perjudici de les competències en matèria d'execució del pressupost de despeses que es determinen en l'article 7.

4. El conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts podrà modificar les anualitats compromeses, sempre que aquesta possibilitat estigui establerta en el marc legal o contractual que presideixi aquest compromís, tot això dins les possibilitats pressupostàries.

5. En tot cas, l'adquisició i la modificació de compromisos de despeses plurianuals requerirà la presa en consideració prèvia per part de la Direcció General de Pressuposts i la fiscalització prèvia de la Intervenció.

6. De tots els compromisos de despesa d'abast plurianual es retrà compte al Parlament en la informació trimestral prevista en l'article 103 de la Llei de finances esmentada.

Article 9. Indisponibilitat

Les partides del pressupost de despeses que aquesta llei assenyali o que mitjançant ordre del conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts es determinin, romandran en situació d'indisponibilitat mentre no siguin reconeguts o recaptats els drets afectats a les activitats finançades per aquestes partides de despeses i en aquells casos en què la bona gestió de despeses així ho aconselli.

Article 10. De les despeses de personal per al 2000

1. Les retribucions dels membres del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres alts càrrecs i del personal eventual al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma per al 2000 hauran de ser les corresponents a 1999 d'acord amb la normativa vigent, i se n’haurà d’incrementar la quantia dels diferents conceptes retributius en el mateix percentatge que sigui d'aplicació per als funcionaris de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici del 2000.

Les retribucions totals dels delegats territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca, com a alts càrrecs que s’integren en l’estructura orgànica de la Conselleria d’Educació i Cultura seran de sis milions vuit-centes vint-i-set mil pessetes (6.827.000 PTA). Aquestes retribucions es compondran dels mateixos conceptes que les dels directors generals, encara que la quantia del complement específic serà d’un milió cinc-centes seixanta-set mil dues-centes vint-i-cinc (1.567.225 PTA).

2. Pel que fa als funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

a) Les retribucions hauran de ser les corresponents al 1999, d'acord amb la normativa vigent, i se n'haurà d'incrementar la quantia dels diferents conceptes retributius en el mateix percentatge que sigui d'aplicació per als funcionaris de l'Administració General de l'Estat, per a l'exercici del 2000.

b) Les retribucions bàsiques corresponents a cada grup així com el complement de destinació relatiu a cada nivell, hauran de ser els que siguin d'aplicació als funcionaris al servei de l'Administració General de l'Estat. La resta de retribucions complementàries es basaran, per a cada lloc de treball, en el que determinin les relacions de llocs de treball vigents en cada moment.

3. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, les retribucions dels funcionaris que n’haguessin modificat l’adscripció a determinada plaça d'acord amb la provisió dels llocs de treball que apareguin descrits en la relació de llocs de treball, hauran de ser objecte de revisió pel que fa a les especificacions del nou lloc al qual s'adscriguin.

4. Les retribucions del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears hauran de ser les que es determinin mitjançant la negociació col·lectiva, de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat s'estableixin en la regulació estatal d'aplicació imperativa.

Article 11. Complement de productivitat

La quantia global del complement de productivitat a què es refereix l'article 93.3.c) de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no podrà excedir del 5% sobre els crèdits inicials del capítol I de cada secció de despesa.

Article 12. Indemnitzacions per raó del servei

1. El règim jurídic i econòmic de les compensacions i indemnitzacions a percebre pels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma, relatives a despeses de viatges oficials i indemnitzacions per residència a Menorca, a Eivissa, o a Formentera, serà establert reglamentàriament mitjançant decret del Consell de Govern, que podrà preveure altres supòsits que es considerin d’aplicació.

2. Les indemnitzacions per raó del servei del personal de la Comunitat Autònoma es regularan per la seva normativa pròpia, la quantia de les quals, respecte de les de 1999, s’incrementarà en el percentatge a què es refereix l’article 10.2 d’aquesta llei. Aquesta normativa haurà de ser igualment d’aplicació per al personal eventual al servei de la Comunitat Autònoma.

3. Les despeses de desplaçament i les dietes dels membres de la Comissió Tècnica Interinsular hauran de ser ateses amb càrrec als crèdits de la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears.

4. Els components de la Comissió Mixta de Transferències i els representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma en els altres òrgans col·legiats que determini el titular de la secció pressupostària corresponent percebran, prestin o no serveis en aquesta comunitat i siguin quines siguin les funcions que exerceixin en aquests òrgans col·legiats, una indemnització en concepte d'assistència a les sessions, en la quantia que reglamentàriament es determini, a més de les despeses de desplaçament que realitzin amb aquesta finalitat. Determinada la procedència de la indemnització i no fixada la quantia, aquesta serà de 8.000 pessetes per sessió i dia.Títol IV. De la concessió d'avals

 

Article 13. Avals

1. Al llarg de l'exercici del 2000, la Comunitat Autònoma podrà concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici d'excussió, directament o a través de les seves entitats, institucions i empreses, fins a la quantitat total de 3.000.000.000,- pessetes.

Els avals que concedeixi directament la Comunitat Autònoma s’hauran de subjectar a les condicions determinades pels articles 75 a 79 de l’esmentada Llei de finances.

2. La suma de cada aval no podrà excedir del 30% de la quantitat assenyalada en l'apartat anterior.

Aquesta limitació afectarà exclusivament cadascuna de les operacions avalades i no tendrà caràcter acumulatiu per empresa, institució o entitat.

S'exceptuen d'aquesta limitació els segons avals regulats en el paràgraf 2 de l'article 76 de l’esmentada Llei de finances.

3. Tots els acords de concessió i de cancel·lació d'avals, bé hagin estat concedits directament per la Comunitat Autònoma o bé per les seves entitats, institucions o empreses, s'hauran de comunicar a la Direcció General del Tresor i Política Financera per tal de registrar-los.

4. No s'imputarà a l'esmentat límit l'import dels avals que es presten per motiu del refinançament o la substitució d'operacions de crèdit, en la mesura que impliquin cancel·lació d'avals anteriorment concedits.

5. Els avals concedits per la Comunitat Autònoma es podran fer extensius a operacions de derivats financers fets per l’empresa pública avalada.

Les operacions de derivats financers hauran de ser prèviament autoritzades per la Direcció General del Tresor i Política Financera.

Article 14. Avals excepcionals

Excepcionalment, en l'exercici del 2000, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podrà avalar amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici d'excussió, les operacions de crèdit següents:

1ª. Per un import de fins a 2.500.000.000 de pessetes, les que concedeixin les entitats financeres a l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN).

Les operacions de crèdit ja avalades i a avalar tendran com a objecte exclusiu el finançament del pla d'inversions de l'esmentat institut, el qual queda reflectit en el seu pressupost.

2ª. Per un import de fins a 400.000.000 de pessetes, les que concedeixin les entitats financeres als consorcis locals, constituïts o a constituir, l'objecte dels quals sigui el proveïment d'aigües, fins i tot dessalinització i potabilització. Els avals que concedeixi la Comunitat Autònoma garantiran únicament la part alíquota que li correspongui de participació en els respectius consorcis.

3ª. Per un import de fins a 2.350.000.000 pessetes, les que concedeixin les entitats financeres a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

Les operacions de crèdit a avalar tendran com a objecte exclusiu el finançament del pla d'inversions de l’ens esmentat que queda reflectit en el seu pressupost.

4ª. Per un import de fins a 2.200.000.000 pessetes les que concedeixin les entitats financeres al Parc BIT de Desenvolupament, S.A.

Les operacions de crèdit a avalar tendran com a objecte exclusiu el finançament del pla d'inversions de l'ens esmentat, el qual queda reflectit en el seu pressupost.Títol V. Normes de gestió del pressupost d'ingressos

 

Article 15. Operacions de crèdit

1. El Govern podrà realitzar les operacions de tresoreria previstes en els articles 29.1 i 74.b) de la Llei de finances, sempre que la seva suma no superi el 15% dels crèdits consignats en l'estat de despeses autoritzats en l'article 1.1 d'aquesta llei.

2. Les operacions especials de tresoreria concertades pel Govern per un termini inferior a un any per tal d'anticipar la presumible recaptació dels seus propis drets als ajuntaments de les Illes Balears que hagin delegat en el Govern la gestió recaptadora dels seus ingressos no es computaran a l'efecte del límit previst en l'apartat anterior.

3. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit amb un termini de reembossament superior a l’any, determinant les característiques d’unes i d’altres amb la limitació de no augmentar l’endeutament al tancament de l’exercici en un import superior a 1.500.000.000 de pessetes respecte al saldo de l’endeutament a dia 1 de gener de l’any 2000.

Aquest límit serà efectiu al tancament de l’exercici i es podrà sobrepassar al llarg de l’any en curs amb l’autorització prèvia del conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts segons vagi l’evolució real dels pagaments i dels ingressos en el transcurs de l’execució del pressupost.

S’entén per endeutament a aquests efectes l’import adjudicat en operacions amb un termini de reembossament superior a l’any, encara que estàs pendent de formalització. L’endeutament autoritzat per a l’any 1999 i no formalitzat a 31 de desembre d’aqueix any es podrà instrumentar l’any 2000.

4. S'autoritza la concertació d'operacions d'endeutament a llarg termini fins a un import equivalent al dels deutes pendents de cobrament derivats de liquidacions emeses per la Conselleria d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació Tecnològica en aplicació de la Llei 12/1991, de 20 de desembre, reguladora de l'impost sobre instal·lacions que incideixin en el medi ambient.

S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, en determini les característiques.

Un cop notificada la sentència del Tribunal Constitucional que resolgui el recurs de inconstitucionalitat contra la Llei 12/1991, reguladora de l’impost sobre instal·lacions que incideixin en el medi ambient, l’import de les operacions d’endeutament que es poguessin autoritzar en l’exercici corrent i anteriors es dedicarà a finançar la disminució de contrets líquids que pugui derivar-se del sentit de la sentència. En la quantia que no s’hagi de destinar a aquesta finalitat, s’autoritza el Consell de Govern a amortitzar l’endeutament concertat o a finançar obligacions d’exercicis futurs de la Comunitat Autònoma; en aquest darrer supòsit, amb l’oportuna generació de crèdits pressupostaris prèvia, un cop imputats al pressupost els ingressos extrapressupostaris derivats de l’esmentat endeutament.

L’endeutament que al tancament de l’exercici 1999 no s’hagués formalitzat ho podrà ser al llarg de l’any 2000, sempre que no s’ultrapassi el límit fixat en el primer paràgraf d’aquest apartat.

5. L'endeutament s'ha de realitzar d'acord amb els requisits i les condicions assenyalades en l'article 66 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i en l'article 14 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.

6. La intervenció de fedatari públic només serà preceptiva quan així ho disposi expressament la legislació aplicable. En tot cas, no serà preceptiva per a les operacions d'apel·lació al crèdit privat, ni per a operacions amb pagarés.

7. En el mes següent a l’aprovació del pressupost, les empreses públiques de la Comunitat Autònoma hauran de trametre a la Direcció General del Tresor i Política Financera els projectes d’inversió previstos en els seus pressuposts respectius que es proposin finançar amb el producte d’operacions d’endeutament prèviament autoritzades per la Conselleria d’Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació Tecnològica, així com el programa d’execució d’aqueixes.

Les empreses públiques de la Comunitat Autònoma informaran la Direcció General del Tresor i Política Financera de les disposicions que efectuïn de les operacions d’endeutament formalitzades, així com de l’aplicació d’aquestes.

Article 16. Tramesa d’informació a la Direcció General del Tresor i Política Financera.

1. Les empreses públiques de la Comunitat Autònoma hauran de trametre mensualment a la Direcció General del Tresor i Política Financera un estat de la seva situació financera, d’acord amb l’estructura que aquesta determini.

2. Correspon a la Direcció General del Tresor i Política Financera supervisar la gestió de tresoreria de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma.

Article 17. Comptabilització de les operacions d’amortització anticipada, de renegociació o refinançament de l’endeutament.

D’acord amb les condicions que es determinin reglamentàriament, les operacions acordades pel Consell de Govern d’amortització anticipada, de renegociació o refinançament d’operacions d’endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i aquelles que ultrapassin el límit previst en l’apartat 3 de l’article 15 d’aquesta llei, es comptabilitzaran transitòriament, tant les operacions noves que es concertin com aquelles que es cancel·lin anticipadament, als comptes no pressupostaris que la Intervenció General de la Comunitat Autònoma determini. En tot cas, se’n traspassarà el saldo net al pressupost de la Comunitat Autònoma al tancament de l’exercici, amb les adaptacions prèvies pressupostàries necessàries.

Article 18. Tributs

1. Augmenten per al 2000 els tipus de gravamen de quantia fixa de les taxes, prestacions patrimonials de caràcter públic i de la resta de tributs propis de la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fins a la quantitat que resultarà d’aplicar a la quantitat exigida el 1999 el coeficient del 2 per 100.

Per als tributs propis, si la quantitat que resulta d’aquesta operació donàs cèntims, s’arrodoniria a la baixa si els cèntims no arribassin a cinquanta, i a l’alça, en un altre cas.

Per a les taxes, la quantitat que resulti d’aquesta operació s’arrodonirà a múltiples de 5 pessetes, per excés o per defecte, en funció que el resultat sigui més pròxim a un o a un altre múltiple.

Es consideren tipus fixos aquells que no es determinen per un percentatge de la base o aquells que no es valoren en unitats monetàries. Les quotes tributàries de les taxes que es determinin per un percentatge de la base, també s’arrodoniran a múltiples de 5 pessetes, tal com es determina en el paràgraf anterior.

2. S’exceptuen de l’increment de l’apartat anterior les taxes que s’haguessin actualitzat per normes aprovades el 1999.Títol VI. De la intervenció, del control financer i de la comptabilitat

 

Article 19. Tancament del pressupost

Els pressuposts per a l'exercici del 2000 es tancaran, pel que fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, el 31 de desembre de l’any 2000.

D'acord amb el que disposa l'article 96.1 de la Llei de finances esmentada, quedaran integrats dins el Compte de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els comptes de les entitats autònomes que siguin incloses dins els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma com a seccions pressupostàries.Títol VII. Relacions institucionals

 

Article 20

La documentació que trimestralment el Govern ha de trametre al Parlament de les Illes Balears, segons el que disposa l'article 103 de la Llei de finances esmentada, s'ha d’acomplir en el segon mes de cada trimestre.

 

Disposició addicional primera

Es dóna una redacció nova als articles 9, apartat f), i 58, apartat 2, de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Article 9, apartat, f):

"Exercir l’autoritat superior sobre l’ordenació dels pagaments de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de les seves entitats autònomes."

Article 58, apartat 2:

"2. Sota l’autoritat superior del conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, competen al director general del Tresor i Política Financera les funcions d’ordenador general de pagaments de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de les seves entitats autònomes.

La disposició de fons s’efectuarà, necessàriament, amb la signatura conjunta del director general del Tresor i Política Financera i de l’interventor general, sense perjudici de la seva substitució per altres persones de les seves unitats orgàniques degudament autoritzades per a això. Tanmateix, no serà necessària la signatura de l’interventor general quan es tracti de moviments interns de fons entre comptes de la comunitat autònoma".

Disposició addicional segona

S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 3 de l’article 56 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

"En els supòsits en què legalment o reglamentària es prevegi així, el reconeixement podrà fer-se sota la condició suspensiva que es compleixin tots els requisits necessaris per a l’exigibilitat de l’obligació."

Disposició addicional tercera

Es modifica la redacció de l’article 26 de la Llei 9/1995, de 21 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

"Article 26.

1. La Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears exercirà el control financer de l’Administració General de la Comunitat Autònoma, de les entitats autònomes, de les empreses públiques i dels altres ens públics dependents de la Comunitat Autònoma, qualsevol que en sigui la denominació i forma jurídica.

2. El control financer previst en l’apartat anterior s’estendrà a la comprovació dels aspectes següents:

a) L’adequació a l’ordenament jurídic de l’actuació de cadascun dels òrgans i entitats sotmeses a aquesta modalitat de control.

b) El registre i la comptabilització correctes de la totalitat de les operacions realitzades per cada òrgan o entitat i el reflex fidel en els comptes i estats que, d’acord amb les disposicions aplicables, hagin de formar aquests.

c) La verificació de la bona gestió financera, segons els principis d’economia, eficàcia i eficiència, així com la verificació del nivell de resultats obtinguts amb relació als mitjans emprats i els efectes produïts.

3. Allò que disposen els apartats anteriors s’entendrà sense perjudici del que estableix l’article 90.4 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, respecte al control financer sobre les entitats públiques, les empreses, les societats i les persones que percebin subvencions, préstecs, avals i altres ajudes públiques de la Comunitat, de les entitats i de les empreses que en depenen, així com de les empreses vinculades a l’una o a les altres. El control financer de les subvencions, dels préstecs, dels avals i de les altres ajudes es podrà exercir també respecte de les finançades amb fons de la Unió Europea".

Disposició addicional quarta

El cost de personal funcionari docent i no docent i contractat docent de la Universitat té l’especificació següent per a la Universitat de les Illes Balears, en milers de pessetes, sense

incloure-hi triennis ni Seguretat Social. En aquest sentit, la Universitat de les Illes Balears podrà ampliar-ne els crèdits de capítol I, fins a les quantitats assenyalades:

Universitat (UIB)

Personal docent funcionari i contractat: 3.473.250

Personal no docent funcionari: 728.017

Disposició addicional cinquena

 

1. Els centres docents públics no universitaris gaudiran d'autonomia en la seva gestió econòmica en els termes que s'estableixen en els apartats següents.

2.1. La Conselleria d'Educació i Cultura dins el darrer trimestre de cada any assignarà els imports anuals que corresponen a cada centre docent públic en concepte de les seves despeses de funcionament.

Els esmentats imports seran lliurats als centres, amb la periodicitat que es determini, i tindran la consideració de pagaments en ferm, amb càrrec al capítol 2 de l'estat de despeses de la secció pressupostària indicada.

2.2. Els ingressos que els centres recaptin com a conseqüència de la prestació de serveis distints dels gravats per les taxes acadèmiques, així com els que es produeixin per llegats, donacions i venda de béns, podran ser aplicats a les seves despeses de funcionament.

3. Correspondrà al consell escolar de cada centre aprovar l'aplicació dels ingressos als quals fa referència el punt dos de l'apartat anterior, a les despeses de funcionament del centre.

4.1. Els centres docents públics no universitaris hauran de retre comptes de la seva gestió davant la Conselleria d'Educació i Cultura. A aquests efectes, els comptes de gestió dels centres hauran d’incloure tots els fons rebuts amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a despeses de funcionament; els ingressos obtinguts d'acord amb el que s'indica a l'apartat 2.2 d'aquesta disposició addicional; les despeses realitzades amb càrrec a ambdues fonts anteriors i el romanent que en resulti.

4.2. La Conselleria d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació Tecnològica determinarà l'estructura de l'esmentat compte, així com la periodicitat d'acord amb la qual s'haurà de retre, i el seu reflex a la comptabilitat pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Als efectes del que s'ha indicat en el paràgraf anterior, l'import total dels ingressos esmentats a l'apartat 2.2 serà objecte d'aplicació al Pressupost d'Ingressos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant compensació formal, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient de generació de crèdits.

5. La justificació del compte de gestió al qual fa referència l'apartat anterior podrà tenir lloc mitjançant una certificació del Consell Escolar sobre l'aplicació donada a la totalitat dels recursos dels quals ha disposat cada centre. L'esmentada certificació substituirà els corresponents justificants originals, els quals quedaran a disposició dels òrgans de control intern i extern competents, per tal de poder dur a terme les comprovacions que correspongui d'acord amb l'àmbit de les seves competències respectives.

6. Els romanents dels fons percebuts pels centres, reflectits en els seus comptes de gestió, tal i com s'indica en l'apartat 4.1, i que procedeixin dels lliuraments tramesos als esmentats centres conforme al procediment previst en aquesta Llei, o dels ingressos que hagin recaptat per qualsevol concepte, sempre que no es tracti de les taxes acadèmiques, no seran objecte de reintegrament, formaran part del compte de tresoreria de cada centre docent, no formaran part del Compte de Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i quedaran a disposició de cada centre per tal de ser aplicats als pressuposts de despeses de l’exercici següent.

7. Es faculta el conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar el procediment previst en aquesta disposició addicional.

Disposició addicional sisena

1. El sobrant de les quantitats abonades per l’Administració de la Comunitat Autònoma als centres docents concertats per finançar altres despeses de funcionament, diferents dels salaris del personal docent, no serà reintegrat a l’Administració sinó que es destinarà a finançar en els exercicis posteriors despeses de la mateixa naturalesa.

2. Allò que es disposa en l’apartat anterior s’entendrà sense perjudici de l’obligació de justificació de l’ús de les quantitats abonades per l’Administració per finançar altres despeses de funcionament diferents dels salaris del personal docent.

Disposició addicional setena

Al llarg de l’any 2000 se suspèn la vigència de la disposició addicional setena de la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1998, tan sols pel que fa a les tarifes de subscripció al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears via Internet amb servei de recerca.

Disposició addicional vuitena

1. Amb efectes per a l’exercici pressupostari de l’any 2000, s’estableix, dins de la secció 32, una dotació complementària destinada als Consells Insulars, per import de 499.389.526 pessetes, amb la següent territorialització:

- Consell Insular de Mallorca: 295.189.149 pessetes

- Consell Insular de Menorca: 93.635.536 pessetes

- Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 110.564.841 pessetes

2. Sense perjudici de l’assenyalat en l’apartat 4 següent, aquesta dotació es fonamenta en la compensació per les despeses de conservació, millora, substitució i ampliació del capital públic afecte a la prestació dels serveis corresponents a les matèries competencials transferides per la Comunitat Autònoma als Consells Insulars, amb anterioritat al 15 de març de 1995.

3. Aquesta dotació es distribueix d’acord amb la despesa transferida homogènia, a la data anteriorment esmentada, existent per als tres Consells Insulars a 31 de desembre de 1999.

4. La dotació s’integrarà en la massa financera general corresponent als Consells Insulars, tindrà la condició de finançament incondicionat, i s’actualitzarà anualment d’acord amb l’índex general de preus al consum d’Espanya.

5. Igualment, la dotació s’haurà d’integrar en la restricció financera inicial que es faci servir en el sistema definitiu de finançament previst en l’article 39 de la Llei 5/1989, de 13 de abril, de Consells Insulars.

Disposició addicional novena

1. Excepcionalment, i fins que es creï el fons de compensació interinsular previst en la Llei 5/1989, de 13 de abril, de Consells Insulars, les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclouran, dins la secció 32, una dotació per a un fons interinsular d’inversions i millora de serveis, que per a l’any 2000 tindrà un import de 3.332.932.416 pessetes. Aquest import es distribuirà en un cinquanta-cinc per cent (55%) per donar cobertura a inversions realitzades, coordinades o recolzades pels Consells Insulars i en un quaranta-cinc per cent (45%) per destinar-lo a la potenciació dels serveis transferits als Consells Insulars per lleis d’atribució de competències que hagin entrat en vigor abans del 31 de desembre de 1999.

2. La destinació, la gestió i l'execució d’aquest fons haurà de correspondre a cadascun dels Consells Insulars segons la seva lliure elecció, amb l’únic requisit de destinar-lo a les finalitats indicades en l’apartat anterior i d’acord amb les quanties assenyalades en l’apartat següent.

3. La territorialtizació d’aquest fons s’estructura en transferències corrents i de capital, d’acord amb la següent distribució:

a) Transferències corrents:

- Consell Insular de Mallorca: 864.945.956 pessetes

- Consell Insular de Menorca: 292.014.873 pessetes

- Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 342.858.758 pessetes

Total transferències corrents: 1.499.819.587 pessetes

b) Transferències de capital:

- Consell Insular de Mallorca: 1.239.664.895 pessetes

- Consell Insular de Menorca: 293.367.364 pessetes

- Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 300.080.570 pessetes

Total transferències de capital: 1.833.112.829 pessetes

4. La dotació que per a transferències de capital s’estableix en l’apartat anterior, que s’actualitzarà anualment d’acord amb l’índex general de preus al consum d’Espanya, constituirà, en el seu conjunt, la restricció financera inicial per a la determinació de l’import del futur fons de compensació interinsular.

5. La dotació que per a transferències corrents s’estableix en l’apartat tres anterior, s’integrarà en la massa financera general corresponent als Consells Insulars, tindrà la condició de finançament incondicionat i serà actualitzada anualment d’acord amb l’índex general de preus al consum d’Espanya.

6. Així mateix, aquesta dotació per transferències corrents s’integrarà en la restricció financera inicial que s’usi en el sistema definitiu de finançament previst en l’article 39 de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de Consells Insulars.

7. En qualsevol cas, l’import de transferències corrents es considerarà per cada Consell Insular com a finançament incondicionat en el sentit establert per la disposició addicional segona de la Llei 10/1995, de 20 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de patrimoni.

8. En la memòria que cada Consell Insular ha d’elaborar anualment, s’inclourà un capítol específic relatiu a l’aplicació d’aquest fons en el seu territori, en el vessant corresponent a la transferència de capital.

 

Disposició addicional desena

Queden sense efecte les obligacions relatives al finançament de l’Hospital General de Mallorca i de l’Hospital Psiquiàtric que foren assumides pel Consell Insular de Mallorca en virtut de les condicions segona i quarta, apartat u, del Conveni de Transferència dels Centres Hospitalaris del Consell Insular de Mallorca a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, signat per ambdues Administracions i integrat en el Decret 193/1996, de 25 d’octubre.

 

Disposició transitòria primera

Als efectes del que es disposa en els articles 7.1.b) i 7.4 d’aquesta llei, i al llarg del temps en què el nombre i denominació de les conselleries sigui l’establert per l’ordre del president de les Illes Balears, de 27 de juliol de 1999, s’observaran les següents regles complementàries de competència per autoritzar i disposar la despesa i reconèixer obligacions:

- El conseller competent respecte de la secció 14, ho serà també respecte de la secció 22.

- El conseller competent respecte de la secció 19, ho serà també respecte de la secció 23.

- El conseller competent respecte de la secció 20, ho serà també respecte de la secció 21.

 

Disposició transitòria segona

A les despeses d’abast plurianual autoritzades abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei no els serà d’aplicació allò que es disposa en l’article 8; i es regiran per les normes reguladores d’aquest tipus de despeses contingudes en les lleis de pressuposts vigents al temps de la seva autorització, a més de per allò que estableix l’article 45 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions de categoria igual o inferior en tot allò que s’oposin al que disposa aquesta llei i, en particular, les següents:

- L’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 6/1992, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1993.

- La disposició transitòria segona de la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social corresponents al Decret del Consell General Interinsular de 28 de juny de 1982.

- L’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1997, el qual, tanmateix, mantindrà la vigència fins que es dicti el decret previst en l'article 12.1 d'aquesta Llei.

 

Disposició final primera

S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, dicti les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'exercici de tot el que es preveu en aquesta llei.

 

 

Disposició final segona

Aquesta llei començarà a vigir una vegada publicada en el Butlletí de les Illes Balears, dia 1 de gener de l’any 2000.